Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

LKS aukščiausiasis valdymo organas yra LKS SUVAŽIAVIMAS. Eilinis LKS Suvažiavimas yra šaukiamas LKS Tarybos sprendimu arba 1/5 visų LKS narių reikalavimu kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Išimtinei Suvažiavimo teisei priklauso: rinkti ir atšaukti 9 narių LKS Tarybą, 3 narių Revizijos komisiją ir 5 narių Etikos komisiją; tvirtinti LKS Pirmininką; priimti, keisti ir papildyti įstatus; tvirtinti pagrindines LKS veiklos gaires; tvirtinti LKS metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitas; likviduoti ar reorganizuoti LKS; nustatyti stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką; priimti sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo; spręsti kitus Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus.

LKS kolegialus valdymo organas yra LKS TARYBA, kuri: sprendžia LKS kūrybinės, organizacinės ir finansinės veiklos klausimus tarp Suvažiavimų; tvirtina LKS padalinių ir LKS įsteigtų fondų, viešųjų įstaigų vadovus; svarsto LKS narių ir pretendentų į narius pareiškimus, priima juos į LKS, šalina narius iš LKS; tvirtina visų LKS padalinių įstatus, kontroliuoja jų veiklą; tvirtina susikūrusias sekcijas ir kūrybines grupes; nustato administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, atlyginimų dydį; valdo LKS lėšas ir turtą, koordinuoja LKS organizacinę ir finansinę veiklą, vykdo kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

LKS tarybos nariai:
(nuo 2017 m. balandžio mėn. 1 d.)
Vaclovas Augustinas
Zita Bružaitė 
Jūratė Katinaitė
Antanas Kučinskas
Faustas Latėnas
Mykolas Natalevičius (pirmininkas)
Asta Pakarklytė
Linas Paulauskis
Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Su LKS tarybos posėdžių protokolais galima susipažinti Kompozitorių namų raštinėje.

LKS priežiūros organas yra LKS REVIZIJOS KOMISIJA. Ji stebi, kaip įgyvendinami įstatuose numatyti LKS tikslai ir veikla, kaip laikomasi lėšų paskirstymo tvarkos; pasibaigus LKS finansiniams metams tikrina LKS finansinę veiklą (lėšų ir pajamų naudojimą); revizijos komisijos pirmininkas (revizorius) turi teisę dalyvauti LKS Tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

LKS revizijos komisijos nariai:
(nuo 2017 m. balandžio mėn. 1 d.)
Jonas Jurkūnas
Darius Kučinskas
Austė Nakienė

LKS ETIKOS KOMISIJA, veikianti pagal savo darbo reglamentą, svarsto LKS narių nusižengimus Įstatams, etikos ir moralės normoms, nagrinėja iškilusius konfliktus ir savo sprendimus pateikia LKS tarybai.

LKS etikos komisijos nariai:
(nuo 2017 m. balandžio mėn. 1 d.)
Arvydas Karaška
Daiva Parulskienė
Živilė Ramoškaitė-Sverdiolienė (pirmininkė)
Raminta Šerkšnytė
Kristina Vasiliauskaitė

Festivalio "Gaida" programinės komisijos nariai:
(nuo 2010 m. vasario mėn. 4 d.)
Zita Bružaitė
Rūta Gaidamavičiūtė
Donatas Katkus
Remigijus Merkelys
Linas Paulauskis

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga