Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

JONAS VYTAUTAS BRUVERIS

Muzikologas gimė 1939 m. kovo 19 d. Joniškio valsčiaus Medikuičių kaime. 1956 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, 1960 m. - kompoziciją  J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (Juozo Karoso kl.), 1965 m. - muzikologiją  (muzikos istoriją) Lietuvos konservatorijoje (prof. Juozo Gaudrimo kl.). 1966-1969 m. studijavo muzikos estetiką Leningrado konservatorijos aspirantūroje. Nuo 1969 m. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikos istorijos katedros pedagogas, nuo 1978 m. docentas, nuo 2010 m. profesorius. 1973 m. apgynė daktaro (tada menotyros kandidato) disertaciją „Estetinės M. K. Čiurlionio kūrybos problemos". 1975-1980 ir 1986-1996 m. dirbo Nacionalinio operos ir baleto teatro Literatūros skyriaus redaktoriumi (parašė daug spektaklių programų, apie 40 bukletų apie dainininkus, dirigentus, šokėjus, režisierius ir t.t.); 1981-1984 m. dėstė Bratislavos J. Komenskio universitete, 1992-1996 m. buvo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorius. LMTA dėstė muzikos istoriją, estetiką įvairių specialybių studentams; įvedė naujas disciplinas - muzikos estetiką ir muzikologijos įvadą,  keletą metų doktoratams ir meno aspirantams skaitė  muzikos istoriografijos kursą; pastaruosius keliolika metų dėsto Ars nova, Trecento, Renesanso ir Baroko muzikos kursą bei muzikologijos įvadą muzikologijos katedrų studentams, muzikos kritiką magistrantams. J. Bruverio muzikos istorijos specialybės klasę baigė per 20 diplomantų ir bakalaurų, jo vadovaujami mokslo darbus parašė įvairių specialybių magistrantai, 4 doktorantai parašė ir apgynė daktaro disertacijas. Daugiau kaip 20 metų yra LMTA senato narys (1993-1999 m. pirmininkas). Kaip Kompozitorių sąjungos narys, 1972 m. inicijavo Muzikos kritikų sekcijos įsteigimą, iki 1976 m. buvo jos pirmininkas, kai kurių „Muzikos naujienų" atsakingasis redaktorius. 2009-2012 m. - Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas.
Kaip muzikologas dalyvavo  15 Baltijos muzikologų konferencijų (1997 m. ir 1998 m. surengė religinei muzikai skirtas konferencijas Šiauliuose per tarptautinius bažnytinės muzikos festivalius, buvo kai kurių kitų tarptautinių konferencijų mokslinių komitetų narys), 3 Slovakijos muzikos centro rengiamuose simpoziumuose „Melos-Ethos" Bratislavoje, konferencijose Liublianoje, Chemnice, Leipcige, Lydse (Anglija), Krokuvoje (Muzikos akademijoje ir Aukštojoje filosofijos ir pedagogikos mokykloje Ignatianum), Varšuvoje (F. Chopino muzikos universitete). Buvo „Muzikos enciklopedijos" Mokslinės redakcinės tarybos narys ir recenzentas, buvo ir yra kai kurių mokslo straipsnių leidinių redakcinių komisijų narys ir recenzentas. Buvo „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" (nuo III t.) ir „Tarybų Lietuvos enciklopedijos" (II-IV t.) mokslinis konsultantas, straipsnių autorius, yra „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" (nuo VII t.) Mokslinės redakcinės tarybos narys ir recenzentas, straipsnių autorius. Yra skaitęs daug paskaitų visuomenei (mokyklose, bibliotekose, mokytojų, muzikos mokyklų mokytojų tobulinimosi kursuose, seminaruose ir pan.; temos - M. K. Čiurlionis, lietuvių muzika, kai kas iš visuotinės muzikos istorijos bei dabarties, estetika, muzikos estetika), parengęs radijo laikų; muzikologės Irenos Mikšytės vestoje TV laidoje „Tonika" 10 metų vedė skyrių „Visose platumose". Vedė daug vakarų ir koncertų Menininkų rūmuose Vilniuje ir kitur, knygų sutiktuvių, M. K. Čiurlionio kūrybos, muzikos ir dailės prezentacijas Leipcigo, Varšuvos, Lodzės muzikos akademijose, Tartu muziejuose, Karaliaučiaus dailės galerijoje ir t. t.                                     
Į spaudą rašo nuo 1965 m. J. Bruverio bibliografijoje - daugiau kaip 400 pozicijų.
1989 m. J. Bruveriui buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas. 2006 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos organizuojamame geriausių muzikologijos darbų konkurse pelnė Vytauto Landsbergio premiją, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 2012 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi.


SVARBIAUSIEJI DARBAI

Monografijos, sudaryti, redaguoti leidiniai
Jonas Vytautas Bruveris. Muzikos žemyno keliais. Sud. Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. 603 p. ISBN 978-609-8071-14-6
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 550 p. ISBN 5-420-01583-8.
Aldona Vilkelienė. Opera. Istorija, teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai. Vilnius: Kronta, 2000.
Birutė Almonaitytė. Dainininkės gyvenimas, kūryba, mintys, bičiulių žodžiai. Vilnius: Kriventa, 1999.
Vytautas Mažeika. Vincentas Kuprys. Vilnius: Scena, 1993.
Kiprui Petrauskui 100 (gimimo 100-mečio minėjimo, įvairių renginių medžiaga, mokslinės konferencijos pranešimai, K.Petrausko vaidmenų sąrašas, bibliografija, specialiai užsakyti straipsniai). Vilnius: Vaga, 1988.
Čiurlioniui 100. Sudarė Jonas Bruveris. Vilnius: Vaga, 1977.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kaunas: Šviesa, 1973.
Druskininkų dainos. Užrašė Juozas Balčikonis. Padainavo Juzė Jurkonienė, melodijas užrašė Bronius Uginčius. Vilnius, 1972.

Moksliniai straipsniai
Choral Singing in Lithuania: Some Historical and Nowadays Aspects. In: Collection of Papers Choral Music and Choral Societies, and Their Role in the Developement of the National Musical Cultures. Ed. by Primož Kuret. Ljubljana, 2004.
Lietuvių muzikos tautinio stiliaus ir istoriografijos sampratų raida. In: Muzikos komponavimo principai. Istorinės sklaidos aspektai. IV. (Priedas). Leidinys prof. habil dr. Algirdo Ambrazo 70-mečio jubiliejui. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004.
M. K. Čiurlionis: tautiškumo problema. Lietuvos muzikologija, 2004.
M. K. Čiurlionis (1875-1911) Heritage: A Century-long Road. In: Symposium 1999 Bratislava.  Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums. Bericht über das Internationale Symposion im Rahmen des 4. Jahrgang des Festivals MELOS-ETHOS. Bratislava, 2000.
Lithuanian Song between Romanticism and Modernism. In: Muzyka i liryka, 9. Pieśń europejska między romantizmem a modernizmem / The European Song between Romanticism and Modernism. Studia po redakcją Mieczysława Tomaszewskiego. Akademia muzyczna w Krakowie, 2000.
Operos pakilimo metai. In: Lietuvių teatro istorija. Pirmoji knyga, 1929-1935. Sudarytoja dr. Audronė Girdzijauskaitė. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000.
Religiniai M. K. Čiurlionio kūrybos motyvai. In: M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida. M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms. Mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius, 2000.
Christinės ir Josepho Frankų muzikinė veikla Vilniuje. In: Vilniaus medicinos draugija (1805-1998). Straipsnių rinkinys. Leidinį rengė D. Triponienė (ats. redaktorė) ir kt. Vilnius, 1999.
Mozarts Musik in Litauen - einige Akzente. In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Chemnitz: Gudrun Schröder Verlag, 1997.
Religinio stiliaus problema. In: Muzikos kultūros situacija Nepriklausomoje Lietuvoje. Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos pranešimai. Vilnius: Margi raštai, 1996.
Operos ir baleto teatras / Opera and Ballet Theatre. In: Lietuvos teatrai / Lithuanian Theatres. Sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė. Vilnius: Scena, 1993.    
Lietuvos operos ir baleto teatras (Lithuanian Opera and Ballet Theatre). In: Opera Companies of the World. Selected Profiles. Ed. by Robert H. Cowden. Greenwood Press, New York, Westport, London, 1992. 
Muzika - mano likimas [Atsiminimai apie prof. Balį Dvarioną]. In: Balys Dvarionas. Kūrybos apžvalga, Straipsniai ir laiškai, amžininkų atsiminimai. Sudarė ir parengė Juozas Gaudrimas. Vilnius, 1982.
Litovskij sovetskij balet. In: Iz istoriji litovskoj muzyki. T.3, 1941-1975. Sud. J. Antanavičius. Muzyka, Leningradskoje otdelenije, 1978.
O litovskom muzykalnom teatre. In: Muzyka i žiznj. II leidimas. Sud. Raaben L. N., Sohor A. N. Sovestskij kompozitor, 1973.
Kai kurie nacionaliniai M. K. Čiurlionio kūrybos bruožai. Menotyra, t. 2, 1969.
J. Naujalio choro ir solo dainos. In: Juozas Naujalis. Straipsniai. Laiškai. Dokumentai. Amžininkų atsiminimai. Straipsniai apie kūrybą. Sudarė ir paaiškinimus parašė Ona Narbutienė. Vilnius, 1968.

Kitos publikacijos
Ir pirmoji, ir trečioji knyga („Lietuvos muzikos istorijos" I knygos recenzija). Lietuvos muzikologija, IV, 2003.
Pratarmė, anotacijos apie 18 teatrų. In: Juozas Polis. Lietuvos teatrai / Lithuanian Theatres / Litauische Bühnen, fotografijų albumas. Danija: Lithografia/D&D Grafisk, 1998.
Sąjūdis ir muzikos kultūros atgimimas. In: Lietuvos Sąjūdis ir valstybės idealų įgyvendinimas. Sudarė Danutė Blažytė, Vanda Kašauskienė. Lietuvos istorijos institutas, 1998.
The Road of Čiurlionis. In: Vilnius. Lithuanian Literature and Culture History. Spring '95.
Konstantino laiškai Sofijai. Kultūros barai, 1991, Nr. 9.
Muzikologija ir visuomenė. Krantai, 1991, sausis.
Bendravimas ar susiliejimas? Apie ginčus dėl Vakarų ir Rytų muzikos santykių. Jauna muzika, 1988.
Naujoji muzika, nuomonės ir mes. Pergalė, 1981, Nr. 8.
Dielajet li vesnu odna lastočka [apie V. Barkausko „Legendą apie meilę", operos padėtį lietuvių kompozitorių kūryboje]. Sovetskaja muzyka, 1980, Nr. 3.
Žanro gimimas [Apie raudas lietuvių profesionaliojoje muzikoje]. Literatūra ir menas, 1979 m. gegužės 12 d.
Baletas - sau? [Poleminės pastabos apie baletų muziką, choreografiją, pedagogiką]. Literatūra ir menas, 1979 m. balandžio 21 d.
M. K. Čiurlionio lyrizmas. Kultūros barai, 1970, Nr. 9.
Apie meninį vaizdą-simbolį M. K. Čiurlionio kūryboje. Kultūros barai, 1968, Nr. 9.

Vertimai
Čiurlionis and Romanticism. In: Čiurlionis: Painter and Composer. Collected Essays and Notes, 1906-1989. Stasys Goštautas, Editor. Vilnius: Vaga, 1994 [straipsnio „Čiurlionis ir romantizmas" vertimas].
Muzyka - moja sudba. In: Balys Dvarionas. Statji, pisma, vospominanija sovremennikov. Red. J. Gaudrimas. Sovetskij kompozitor, Leningradskoje otdelenije, 1989 [atsiminimų apie prof. Balį Dvarioną vertimas].

Atnaujinta 2014 09 03

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga